Đợi chờ trúc ở với mai,
Đợi chờ ta với, hỡi ai đợi chờ.
Vừa đi, vừa đợi, vừa chờ,
Đừng đứng mà đợi, kẻ ngờ người nghi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001