Đợi chờ ba bốn năm ni,
Mất buôn bỏ bán lỡ thì chồng con.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001