Đợi ai ra ngẩn vào ngơ,
Trông ai luống những lòng tơ rối nuồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001