Đờn lưu thuỷ gảy chơi vài dạo,
Rượu hồng đào mới nhậu đôi ba chung.
Càng cay càng đắng gan trung,
Cây đờn liều bỏ, chén chung quên cầm.
Trực nhìn nhớ bạn tri âm,
Dẹp đờn cất chén đi tầm người thương.
Mịt mù khói toả như sương,
Bơ vơ cảnh cũ biết đường nẻo đâu.
Gió đưa càng giục cơn sầu,
Chim kêu ngao ngán hà châu một mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001