Đờn kêu tích tịch tình tang,
Ai đem công chúa lên thang mà ngồi.


Khảo dị:
Đờn kêu tích tịch tình tang,
Ai mang công chúa lên hang về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001