Đờn cầm ai nỡ đứt dây,
Gẫm mình vô tội, ai gây oán thù.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001