Đời xưa quả báo còn chầy,
Đời nay quả báo một giây nhãn tiền.


Khảo dị:
Đời xưa trả báo còn chầy,
Đời nay trả báo một giây nhãn tiền.
Đời xưa quả báo còn chầy,
Đời nay quả báo thấy ngay nhãn tiền.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001