Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi,
Cơm trắng đầy nồi, trẻ chẳng ăn cho.


Khảo dị:
Nhà vua Vĩnh Tộ lên ngôi,
Cơm thổi đầy nồi trẻ chẳng ăn cho.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001