Đời người có một gang tay,
Ai hay ngủ ngày, còn có nửa gang.


Khảo dị:
Đời người bằng một gang tay,
Những ai ngủ ngày còn được nửa gang.
Đời người có một gang tay,
Ai hay ngủ ngày chỉ có nửa gang.
Nguồn:
1. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)