Đời người được mấy gang tay,
Sao cô còn đợi ai tày lứa đôi.
Năm canh chiếc bóng lẻ loi,
Sao chẳng liệu kiếm người làm vui.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001