Đời nay nhiều kẻ trọng tiền,
Ít người sở dụng sĩ hiền như xưa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001