Đời nào bánh đúc có xương,
Dây tơ hồng có lá, nghĩa đá vàng vỡ tư.
Cửa Tam Quan nước cạn bày cừ,
Sa Huỳnh khô tắc em mới từ nghĩa anh.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]