Đời nào bánh đúc có xương,
Dây tơ hồng có lá, nghĩa đá vàng vỡ tư.
Cửa Tam Quan nước cạn bày cừ,
Sa Huỳnh khô tắc em mới từ nghĩa anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001