Đời cha cho chí đời con,
Có muốn so tròn, thời phải so vuông.


Khảo dị:
Đời cha cho đến đời con,
Có muốn nặn tròn thời phải nặn vuông.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001