Đời cha đi hái hoa người,
Đời con phải trả nợ đời cho cha.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001