Đời bây giờ vũ nghệ huyên thuyên,
Không ai gióng được ngọn quyền cho thông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001