Đời ông cho chí đời cha,
Đời nào cực khổ cho qua đời này.
Từ ngày mất nước cho Tây,
Tiêu hao thì có sum vầy thì không.
Thuế thân phải chịu ba đồng,
Công sưu công ích mà không ra gì.
Đêm nằm luống những sầu bi,
Sưu cao thuế nặng, lấy chi thanh nhàn.
Kẻ thời bỏ xứ đi hoang,
Xa chồng, cách vợ, ly tan gia đình.
Người nào xuất ngũ hành binh,
Chết thay cho chúng dân mình ích chi!
Người nào phản hộ hồi quy,
Chịu ba đồng hai cắc cũng y như thường.
Ôi thôi! Chua xót đoạn trường,
Thuế tranh thuế củi, thảm thương cho đứa nghèo.
Người sao sung sướng cười reo,
Kẻ sao cực khổ lên đèo xuống hang.
Muốn cho sung sướng thanh nhàn,
Chúng ta đoàn kết lên đàng đấu tranh!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001