Động trời biển mới dậy theo,
Biển đâu dám động, biển leo trước trời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001