Đổi quần đổi áo thời hay,
Đổi chồng đổi vợ xưa nay chẳng lành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001