Đổi đời khăn áo lòng thòng,
Đổi răng trắng lại, đổi lòng đen đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001