Đồng tiền không phấn, không hồ,
Sao mà khéo điểm, khéo tô mặt người.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)