Đồng tiền chiếc đũa phân ly,
Thiếp đi theo thiếp, chàng đi đường chàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001