Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)