Đồng tâm son sắt với nhau,
Thiếp chưa phụ bạc chàng sao vội vàng?
- Lòng son sắt đá vững vàng,
Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001