Đồng nát thì về cầu Nôm,
Con gái rộng mồm về ở với cha.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001