Đồng hồ vội trở sang canh,
Sá chi một chút duyên lành,
Anh than hết tiếng, con bạn đành chẳng trao.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001