Lúc la lúc lắc!
Tích ta tích tắc!
Ngày ngày đêm đêm.
Chỉ giờ, chỉ khắc...

Người đời nhờ tôi,
Lúc làm, lúc chơi,
Có giờ, có giấc,
Ngày thức, đêm ngơi.

Lúc la lúc lắc!
Tích ta tích tắc!
Tháng tháng năm năm,
Chỉ giờ chỉ khắc...

Trời sinh ra người,
Người sinh ra tôi,
Tôi đã làm lụng,
Người chớ biếng lười.

Lúc la lúc lắc!
Tích ta tích tắc!
Kiếp kiếp đời đời!
Chỉ giờ, chỉ khắc...