Đồng hồ còn có khi sai,
Chung tình với bậu trước hoài như sau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001