Đồng em lạc béo, khoai thơm,
Cấy trồng lúa cũng vượt hơn mọi mùa.
Qua rồi những cảnh năm xưa,
Nắng lên đã cạn, chớm mưa đã đầy.
Bây giờ ruộng đó người đây,
Tay súng thêm mạnh, tay cày thêm chăm.
Phương Trù ai đã ghé thăm,
Nay về Dục Tú chắc rằng cũng mê!


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002