Đồng Trì ăn ốc ăn trai
Yên Mỹ nước ngập mười hai năm ròng


Khảo dị:
Đồng Chì ăn ốc ăn trai
Yên Mỹ tháo dạ mười hai năm ròng
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001