Đồng Trì ăn ốc ăn trai,
Yên Mỹ nước ngập mười hai năm ròng.


Khảo dị:
Đồng Chì ăn ốc ăn trai,
Yên Mỹ tháo dạ mười hai năm ròng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001