Đồng ăn đồng gửi cho chồng,
Đồng thì lính tráng mỗi đồng mỗi ghê!
Trông anh chẳng thấy anh về,
Quan dài, quan ngắn gửi đi dần dần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001