Đồn vui sai thú đi thăm,
Thú đi, thú ở mười năm chả về.
Một là vui thú chả về,
Hai là đã trót lời thề cùng ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001