Đồn rằng trong Huế vui thay,
Vui thì vui vậy, chẳng tày Trường An.
Quân đông có bảy trăm ngàn,
Thăng lên mười bốn.
Giặc thời đã khốn,
Ông rút binh về.
Trống đánh đì đòm,
Đạn bắn đì đòm.
Cậu về trong Huế cậu ơi,
Bỏ quê Nam Định biết đời nào ra.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001