Đồn rằng trong Huế vui thay
Vui thì vui vậy, chẳng tày Trường An
Quân đông có bảy trăm ngàn
Thăng lên mười bốn
Giặc thời đã khốn
Ông rút binh về
Trống đánh đì đòm
Đạn bắn đì đòm
Cậu về trong Huế cậu ơi
Bỏ quê Nam Định biết đời nào ra


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001