Đồn rằng sông cái bắc cầu,
Anh đi xem hội chùa Dâu mới về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001