Đồn rằng ngoài tỉnh Hưng Yên
Có cô con gái trái nhân duyên cô lỡ chồng
Trống cơm ai khéo vỗ nên vông
Một đàn con vịt lặn sông đi tìm
Rạng ngày mai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001