Đồn rằng núi Trạn lắm công
Ao Quan lắm cá, đình Trung lắm rồng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001