Đồn rằng chợ Huyện vui thay
Bên đông có miếu bên tây có chùa


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001