Đồn rằng cá uốn thân cây,
Đồn em hay hát, hát hay anh tìm.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004