Đồn rằng Văn Điển vui thay,
Ngoài phố chợ họp năm ngày một phiên.
Tàu qua phố dưới, phố trên,
Đình thì ở giữa hai bên rặng bàng.
Làng cất rượu khê nồng,
Làng Vọng dệt gối, chăn tằm làng Mui.
Kẻ Giả thì bán bùi nhùi,
Làng Lê bán phấn cho người tốt da.
Kẻ Vọng khéo ngọc, khéo ngà,
Đưa đem đi bán cho nhà kẻ sang.
Kẻ Lủ thì bán bỏng rang,
Trên Ô Hàng Đậu lắm hàng nhiều thay.
Ngâu, Tựu thì bán dao phay,
Dù đem chặt nứa gẫy cây lại liền.
Trong kho lắm bạc nhiều tiền,
Để cho giấy lại chạy liền với dây.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002