Đồn rằng Án Đổ lắm chè
Tống Sơn lắm mía, chợ Nghè lắm khoai


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001