Đồn anh văn cũng giỏi, võ cũng tài,
Cớ sao cửa Thuận An Tây cướp, trấn Bình Đài cờ Tây treo?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001