Đồn anh đi nghề đã tinh,
Cá chi dưới nước một mình bốn tên?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004