Đồn Tây đãi cát ra vàng,
Nghe ai dụ dỗ mà chàng vào đây?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)