Đồn đây là chốn Đào Nguyên,
Trăng thanh gió mát cầm thuyền dạo chơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001