Đồn đây có nhánh hoa mai,
Cho xin một chút hoạ may nên gần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001