Đồn đây có gái má hồng,
Cho nên vượt biển, vượt sông sá gì.
Đồn đây có đôi chim quy,
Ngày ngày hay hót, ai đuổi đi mất rồi!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001