Đồn đây có gái kén chồng,
Trèo non lặn suối cố công tìm vào.
Gửi lời hỏi khách động Đào,
Cành xuân đem để chốn nào cho ai?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001