Đồn đây có đôi chim quy,
Thường thường gáy mãi, ai đòi đi mất rồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001