Đồn đây đãi cát ra vàng,
Nghe ai dụ dỗ mà chàng ra đây?
Lầm than cực khổ thế này!
Xúc than, cuốc đất suốt ngày lọ lem.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001