Đồi mô cao bằng đồi danh vọng,
Nghĩa mô trọng bằng nghĩa mẹ cha.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001