Đốt đèn thì phải khêu tim,
Làm thân con gái mua kim để đời.
Ngửa tay để tấm vàng mười,
Quần bô áo vải ai cười mặc ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001